Програми на ЕС

Оперативни програми за периода 2014 – 2020

Предлагаме партньорство за изготвяне на проекти, субсидирани от европейския съюз по следните програми:

- Програма за развитие на селските райони:

Всички мерки, по които бенефициенти са физически лица и юридически лица от частния сектор.

Мерките, по които бенефициенти са общини за проекти, свързани с изготвяне на стратегия за развитие, обучения и малки инфраструктурни проекти.

- Програма за морско дело и рибарство:

Проекти по всички мерки, по които бенефициенти са физически лица и юридиче­ски лица от частния сектор.

- ОП „Иновации и конкурентоспособност“:

Проекти с иновативно съдържание проекти по други ОП с елементи на иновативност.

- ОП „Околна среда“:

Проекти за вик инфраструктура и пречистване на отпадни води

Нашето предложение за изготвяне на инвестиционни проекти включва:

  • Съдействие за определяне на съдържанието на проекта и формулиране на заглавието му в съответствие с неговото съдържание определяне на програма и избор на мярка
  • Формулиране на цели на проекта в съответствие с целите на избраната мярка
  • Дейности, които се субсидират по избраната мярка
  • Финансови условия на мярката
  • Специфични изисквания към кандидата
  • Списък с документите, необходими за кандидатстване
  • Предложение на методика за изготвяне и представяне на проекта
  • Предложение за договор

Вашият коментар